TILL
KAMMARRÄTTEN

ANGÅENDE 14 KRONORS KOPIA.

Överklagan till
REGERINGSRÄTTEN                           1548 - 1983

REGERINGRÄTTENS DOM

Den 10 april 1985 på de besvär Conny Prisell anfört över kammarrätten
i Göteborg härvid fogade dom den 18 mars 1983 angående klander av
kommunfullmäktigebeslut.

I besvären fullföljer Conny Prisell sin talan.

Regeringsrätten beslutar följande.

Med hänsyn till allmän handling, som får lämnas ut, enligt 2 kap 12 § i
tryckfrihetsförordningen skall tillhandahållas utan avgift måste medgivan-
det i 13 § samma kapitel att ta ut faställd avgift för avskrift eller kopia av
handling så förstås att vid fastställande av avgiften hänsyn inte får tagas
till kostnaden för handlingens framtagande och återställande. DFen taxa
som kommun genom klandrande beslutet antagit strider därför mot lag.

Med ändring av kammarätten dom upphäver regeringsrätten
kommunfullmäktiges beslut.

                                                                                     Lars Sandbäck
 

I avgörandet har deltagit regeringsråden
Wieslander, Hilding,Widmark och Berglöf.
Föredragande regeringsrättssekreterare: Sandbäck