M  O  T  I  O  N
 
 

Till Kommunfullmäktige                      Plats för stämpel:
Åstorps kommun
265 80 ÅSTORP
 

ANGÅENDE BLADA-BANA/BANOR.

Kommunen skall bl a hjälpa till med att ordna olika typer av fritidsaktiviteter
och andra önskemål som framkommer från våra kommuninvånare..
Med denna inställning så lägger jag ytterligare ett ungdomsförslag att vi satsar
på BLADA, en sport eller fritidsaktivitet, en aktivitet som vi alla
fullmäktigeledamöter känner till.
I veckan  uppvaktade en grupp ungdommar mig med ett önskemål omkring
BLADA. Ungdomen har verkligen lagt ner ett mycket bra arbete, för att framföra
sina önskemål, med namnunderskrifter och om önskemålets innehåll. Jag bifogar
dessa två sidor som bilaga ett och två till min motion.
Ungdomen är vår framtid och jag hoppas innerligt att kommunfullmäktige
tillgodoser ungdomarnas önskemål.
Kostnaden av dessa banor tas av förskingrade medel som försäkringsbolaget
betalat till kommunen.

Med vad motionären ovan framfört hemställer jag, som enskild ledamot av
Kommunfullmäktige, att Kommunfullmäktige beslutar uppdra till berörd nämnd
eller styrelse:

att     komma med förslag till BLADABANA  i Hyllinge  eller t o m banor i de
          olika  kommundelarna enligt önskemål samt
att     Kommunfullmäktige genomför  förslaget till förmån för
          kommunens ungdomar. Vi är till för dem och inte tvärtom.
          Ungdomen är vår framtid.
 

Hyllinge  1998-10-06
 
 

Conny Prisell
Fullmäktigeledamot och enhälligt vald
ordförande för revisionen i Åstorp 1994-98

Ungdomens bilagor  ett och två medföljer motionen .