MAKADAMMEN - ÅSTORP

 Detta förslag har funnits i många år men Åstorps kommun
vill inte "lyfta" fram förslaget av någon anledning?
Flera nämnder i Åstorp samt styrelser, massmedia, press har fått
förslaget men ingen har uppmärksammat detta.
Förslaget är mycket större än vad som här redovisas.

Framtidsstaden i NV-Skåne

Återställning av bergtäkter Makadammen Åstorp 2010-2020
Elena Martém gjorde som arkitekt och konstnär 1993 en mycket spännande och intressant
studie om hur man på ett samhällsnyttigt sätt kan utnyttja en färdigutbruten bergtäkt i ett helt
unikt område vid foten till den vackra

Söderåsen i Skåne.
Ett unikt bergtäktområde, nära bokskogar och vilt . Ett framtidscentrum för nytt boende och
rekreation i Åstorp. En bergtäkt som startades redan 1903 som sedan Skanska fortsatte
bryta ut bergmassor som krossas till makadam för vägar, järnvägar och bebyggelse.
Elena Martém skapade sin idé och förslag i nära samarbete med arkitekten Inger Thede,
Michelsen Arkitekter i Helsingborg. Projektet utmynnade i en projektstudie som vände upp
och ner på alla tidigare begrepp om återställning och nyttjande av utbrutna bergtäkter.
Idén innefattade täkten inklusive den mitten framtida cirka 500 m. långa och den 37 m. djupa sjön.

UNIKT OMRÅDE
Ett helt unikt bostads- och rekreationsområde som kan erbjuda ett unikt klimat, skyddat
från kalla vindar, solinstrålning på nya moderna bostäder, till viss del glasövertäckt badsjö för
rekreation och som energikälla.Nya arkitektoniska lösningar på bostäder butiker förskola -
offentlig service vägar tunnel med bro rakt in i den intilliggande kommunikationscentralen
med tåg och bussar mitt i Åstorps centrum.

SJÄLVFÖRSÖRJANDE
Egen självförsörjning av el- och värmeenergi, dricksvatten,vatten- och avloppsrening, samt
återvinning. Ny teknik för ekologiskt byggande och boende, kommunikationsteknik har studerats.
Det finns troligen inga liknande projekt som är kända i Europa.

 http://www.art-martem.com/dokument/elena_nytt/projektc/MAKADAMMEN/makadammen.html