I N T E R P E L L A T I O N

Till
KOMMUNFULLMÄKTIGE
ÅSTORPS KOMMUN

INTERPELLATIONEN STÄLLD TILL:
KOMMUNSTYRELSENS
ORDFÖRANDE HERR NILSSON                                   Hyllinge 2001-06-08

ANGÅENDE REDOVISNING AV
”MILJÖTOMT” I HYLLINGE.

Vid fullmäktigesammanträdet 2001-05-28 i ärende 8:1 med rubriken
Årsredovisning 2000, ville undertecknad fullmäktigeledamot ha en bättre
redovisning då det gällde ”miljötomt Åkaregatan Hyllinge”. En jämn
summa på 500.000 kronor redovisades. För det första är det nästan en
omöjlighet att summan kan bli så jämn så därför ställer jag denna
interpellation i rubricerande överskrift med nedanstående frågor.
Vårt parti är också mycket mån om miljön så i denna interpellation
kanske, i vissa delar, också kan få svar av ordföranden för miljönämnden
i detta ärende.

Därför ber jag allra som vördsammast om fullmäktiges tillstånd att få
ställa denna interpellation till kommunstyrelsens ordförande
herr Jan Nilsson.

1. Vad är den, i dag, totala kommunala kostnaden för den så kallad
    ”miljö tomt” på Åkaregatan i Hyllinge?

2. Har man gjort någon miljöutredning i ärendet?

3. Tänker man göra en miljöutredning?

4. Varför har det inte funnits lagliga spolbrunnar eller avskiljare när
    tomten användes till åkeri, smidesverkstad etc?

5. Har vi inventerat liknande fastigheter inom kommunen så att det
    inte blir nya miljöskandaler inom kommunen

6. Hur många inspektioner har miljökontoret gjort på nämnda tomt
    när den användes av olika verksamheter?

   De partier som inte vill närvara då denna
   interpellation besvaras har sin fulla rätt att lämna
   fullmäktige.
 
 

Högaktningsfullt

Conny Prisell
Fullmäktigeledamot och miljökämpe